İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Analiz ve Tartışmalar

Editörler: Mehmet GÖL, Onur ÖZEVİN

Yayınevi: Özgür Yayınları

ISBN: 978-975-447-442-8

Sayfa Sayfası: 888

Yayın Tarihi: Aralık 2022

Fiyat: ÜCRETSİZ

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İKTİSAT VE FİNANS ALANINDA AKADEMİK ANALİZ VE TARTIŞMALAR


1.1. Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Güney Kore Örneği

Ahmet Melik SAHABİ, Yunus Emre KARACA, Mustafa NAİMOĞLU

1.2. Koronavirüs Pandemisinde Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları

Aydanur GACENER ATIŞ

1.3. Türkiye Sermaye Piyasası Aracılık Sektörünün 2001-2021 Dönemi Performansının CRİTİC Tabanlı EDAS, Entropi Tabanlı EDAS ve NMD Tabanlı EDAS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi

Abdullah KILIÇARSLAN

1.4. Türkiye’de Yabancılara Konut Satışı ile Konut Fiyatları Arasındaki İlişki: VAR Analizi

İlkay BADURLAR

1.5. Türkiye Ekonomisi için Sosyal Hesaplar Matrisi Oluşturulması

Muhammet Rıdvan İNCE

1.6. Finansal Başarısızlık Kavramının Teorik Olarak Değerlendirilmesi

Şafak Sönmez SOYDAŞ

1.7. Belirsizliğin Spekülatif Baskı Endeksi Üzerindeki Asimetrik Etkisi: Türkiye Örneği (2005-2022)

Tuncer YILMAZ, Ömer Uğur BULUT

1.8. Türkiye’de Enflasyonun Bazı Nedenleri ve Sonuçları

Niyazi GÜMÜŞ

1.9. Döviz Kuru Sistemlerinin Teorik Çerçevesi

Metin YILDIRIM

1.10. Ar-Ge ve İnovasyon ile İhracat Arasındaki İlişki

Büşra KARAGÖZ, Metin YILDIRIM

1.11. Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Gelişimi

Süleyman YURTKURAN

1.12. Türkiye’de Endüstri 4.0 Bağlamında Teknolojik Gelişme Hızı İstihdamı Nasıl Etkiliyor?

Demet ÖZOCAKLI

1.13. Türkiye Turizm Talebi: Türk Dünyası Ülkeleri Örneği

Ali Rıza AKTAŞ, Abdulkadir Sezai EMEÇ

 

İKİNCİ BÖLÜM

KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ALANINDA AKADEMİK ANALİZ VE TARTIŞMALAR


2.1. Sosyal Devletten Vatandaşlık Hakkına

İbrahim Attila ACAR

2.2. Stratejik Yönetimin Temel Unsuru Olarak İnsan ve Kamu Görevlilerinin Kültürel Yetkinliği

Burak HERGÜNER

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PAZARLAMA, MUHASEBE VE ORGANİZASYON ALANINDA AKADEMİK ANALİZ VE TARTIŞMALAR


3.1. Factors Affecting the Competitiveness of SMEs and the Role of Accounting Information System

Mehmet GÖL

3.2. Finansal Tabloların Dili Oran Analizi Yöntemi ile BİST Şirketlerinde Covid-19 Döneminin Finansal Etkilerinin İncelenmesi

Onur ÖZEVİN

3.3. Atıl Kapasite Sorununun İncelenmesi: Kaynak Tüketim Muhasebesi Uygulaması

Alper MAKUL, Fikret ÇANKAYA

3.4. BMW (Best and Worst) Yöntemi ile Ergonomik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma

Emine Elif NEBATİ

3.5. Aile İşletmeleri Yöneticilerinin Katılım Bankacılığına Bakışı Üzerine Bir Çalışma: İzmir İli Örneği

Ali KÖSTEPEN

3.6. Bütünleşik Kanal Tüketici Deneyimi Yönetimi ve Kilit Tüketici Eğilimlerinin Gelişimindeki Rolü

Mutlu UYGUN, Hasibe Selcen ÖZSOY                                                                                                                                      

3.7. Yeşil Marka Deneyimleri ve Kilit Yeşil Tüketici Eğilimlerinin Gelişimindeki Rolü

Mutlu UYGUN, Hande GÜLEÇ                                                                                                                                      

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM VE STRATEJİ ALANINDA AKADEMİK ANALİZ VE TARTIŞMALAR


4.1. Hizmetkâr Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde İşe Adanmışlığın Aracı Rolü

Mustafa KARAKAYA, Hüseyin ASLAN

4.2. Kapsayıcı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışları Üzerindeki Etkisi

Hüseyin ASLAN, Gözde ÜLKER TOPUZ

4.3. Kapsayıcı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışı Üzerindeki Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Rolü

Alper MAVİ

4.4. Kapsayıcı Liderliğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güvenliğin Aracı Rolü

Alper MAVİ

4.5. Türkiye’de Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Hatice AĞCA

4.6. Yapay Zeka ve Yönetişim

Murat AKTAŞ

4.7. Kuram, Model ve Boyutları ile Örgütsel Çeviklik

Burak Nedim AKTAŞ

4.8. Örgütsel Sinizmin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Sağlık Çalışanları Açısından Bir İnceleme

Gökten ÖNGEL

4.9. Hizmet İçi Eğitime İlişkin Tutumların Demografik Değerler Açısından Değerlendirilmesi: Güney Ege Örneği

Metin MERT, Esin BARUTÇU

4.10. İnsan Kaynakları Yönetiminin İş Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi

Abdulkadir ERTAŞ