Küreselleşme ve Küreselleşmenin Yükseköğretime Etkileri Hakkındaki Görüşler

[ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Örneği ]

Yazar: Hüseyin Gürkan ABALI

Yayınevi: IMPERIAL Yayın

ISBN: 978-605-73090-1-3

Sayfa Sayfası: 186

Yayın Tarihi: Kasım 2022

Fiyat: ÜCRETSİZ

Kitap Hakkında


Bu kitapta, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde öğrenim gören ve/veya öğretim elemanı olarak çalışanların küreselleşme olgusunu liberal, kültürelci-ulusalcı veya Marksist olmak üzere üç kategoride sınıflandırılan yaklaşımlardan hangisinin çerçevesinden gördükleri ve küreselleşmenin yükseköğretim dizgesinin amaç, yönetim ve finansman yapılarında yarattığı dönüşümleri nasıl algıladıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca sahip olunan görüşlerin gelir, konum, program ve öğrenim düzeyi değişkenlerine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla konuyla ilgili alanyazına ve uzman görüşüne başvurularak bir anket hazırlanmıştır. Bu anket aracılığıyla toplanan veriler SPSS paket programı yardımıyla çözümlenmiştir. Çözümleme tekniği olarak Kay-Kare Testi kullanılmıştır.  Bu araştırmadan elde edilen bulgular, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde öğrenim gören ve/veya öğretim elemanı olarak çalışanların küreselleşmenin liberal yaklaşım çerçevesinde kavranışını onaylamadıklarını, kültürelci- ulusalcı ve Marksist kavranışı ise onayladıklarını göstermiştir. Küreselleşmenin yükseköğretim dizgesinin amaç, yönetim ve finansman boyutlarında yarattığı dönüşümlere ilişkin görüşler çoğunlukla Marksist yaklaşım çerçevesinde ifade edilmiş,  fakat liberal görüşlerin onaylanma oranlarının da dikkate değer ölçüde yüksek olduğu gözlenmiştir. Görüşlerin gelire ve konuma bağlı olarak dağılımı incelendiğinde görüş farklılaşmasında Enstitü’deki konumun gelir düzeyinden daha belirleyici olduğu saptanmıştır. Küreselleşme kavrayışları ve küreselleşmenin yükseköğretime etkileri hakkındaki görüşler bağlı olunan programa göre değerlendirildiğinde iki programa bağlı öğrenci ve öğretim elemanları dışında bütün anket sorularına tutarlı cevap veren olmamıştır. Görüşler mastır ve doktora düzeylerinde öğrenim görenler arasında belirgin biçimde farklılaşmamıştır.